Mødeprofiler

Oprette mødeprofil
Rette mødeprofil
Slette mødeprofil
Lokale genvejstaster


Ved valg af mødeprofiler fremkommer følgende skærmbillede:

Du kan vælge om du vil have vist mødeprofilerne i nummerorden eller i alfabetisk orden, det gør du med henholdsvis faneblad Holdnummer eller Profilnavn.

På de efterfølgende sider er der beskrevet hvordan du opretter, retter og sletter en mødeprofil.

 


Opret Mødeprofil

For at oprette en ny mødeprofil, taster du Ny og følgende skærmbillede fremkommer.

Når du vil oprette et hold, får du mulighed for at kopier indholdet fra en angivet profil.

Det kan med fordel bruges, hvis du skal oprette et hold der ligner et tidligere oprettet hold.

 

Mødeprofilerne består af følgende felter:

Holdnr Dette nummer bliver pr. automatik tildelt af systemet. Holdnummeret refererer til holdnummeret på medarbejderen.
Profilnavn Intern information på den pågældende mødeprofil. eksempelvis daghold, aftenhold eller nathold.
Tekstfelt Dette er ligeledes en intern information. Det kunne eksempelvis være afdelingstekst.
Normallønart I dette felt angives holdets normale lønart. Ved brug af piletasten kan du kalde dine lønarter frem. Dette felt overføres til poster, hvor lønart ikke er angivet.
Automatisk sluttid Ingen Autosluttid:
Denne indstilling betyder at der ikke skal indsættes en autosluttid forrige dag, ved en komme tid.
  Klokkeslæt, alle:
Denne indstilling betyder at der skal indsættes en autosluttid efter mødeprofilens gåtid, ligegyldig hvilken aktivitet der er sidst på dagen.

Dagsnorm, alle:
Betyder at autosluttiden indsættes således at dagens samlede tidsposter opfylder dagsnormen.

Klokkeslæt, kun delvist fravær:
Hvis dagens sidste post er markeret som delvis fravær inde på aktiviteten, vil der blive indsat en autosluttid efter mødeprofilens gåtid.

Dagsnorm, kun delvist fravær:
Hvis dagens sidste post er markeret som delvis fravær inde på aktiviteten, vil der blive indsat en autosluttid efter lønprofilens dagsnorm.

 
Auto genstart. Her angives hvorvidt automatisk genopstart af forrige job ønskes. (se indstillinger for dette under afsnittet, Systemoplysninger, Øvrige)
J Genoptager automatisk foregående job. D.v.s. at et job kan fortsætte over flere dage, og først vil blive afbrudt af en ny jobregistrering. Kommetider erstattes automatisk af forrige dags job-nr. Dette giver mulighed for at optælle tid på et givent job over flere dage blot ved at angive dagens komme-tid.

NB! Hele/delvis fraværsdage gentages ikke ved J til Auto genstart.

N Job vil ikke blive genopstartet efter en gåtid.
Auto genstart ved nyt døgn Kan med fordel anvendes, hvis der i travle perioder arbejdes i meget lange træk, og måske på usædvanlige tidspunkter  er det ikke altid nok at flytte medarbejderne til andre mødeprofiler.

Hvis en påbegyndt arbejdsdag først afsluttes i det næste døgn, kan det være nødvendigt at opdele den i 2 logiske arbejdsdage. Dette skal ske af hensyn til StarTimes måde at beregne overtid på, hvor tilstedeværelsestiden jo skal sammenholdes med dagens/dagenes norm.

Indmødedagen lukkes på senest mulige tidspunkt, og jobbet genstartes på dag 2 på tidligst mulige tidspunkt.

 

Indmøde Hvis en medarbejder møder før mødeprofilens mødetidspunkt men senere end 8 timer før, vil kommetiden blive accepteret.
Marker for arbejdsdag Foran ugedagen markeres der at denne dag er en arbejdsdag. For at markere/afmarkere en arbejdsdag, klikker du en enkelt gang på venstre musetast.
Møde I dette felt angives holdets mødetid. Angives som klokkeslæt i formatet TT:MM, hvor TT=timetal  og MM=minuttal.
Gåtid I dette felt angives holdets sluttid (gå-hjem-tid). Angives som klokkeslæt i formatet TT:MM, hvor TT=timetal (00-23) og MM=minuttal (00-59).
Tolerance mødetid Her indtastes det interval indenfor hvilket mødetider korrigeres. D.v.s. at tidspunkter indenfor dette interval automatisk korrigeres ind til den angivne mødetid. Indholdet angives i formatet FT:FM-TT:MM, hvor FT:FM er time og minuttal for første mødetid og TT:MM er time og minuttal for sidste mødetid.
Tolerance gåtid I dette felt angives det tidsinterval, inden for hvilket gåtider skal korrigeres. D.v.s. at gåtider inden for dette interval rettes til holdets normale sluttid. For aften/nathold med sluttid efter midnat korrigeres gåtid dog til første tidspunkt i korrektionsinterval. Angives i formatet FT:FM-TT:MM, hvor FT:FM er time- og minuttal for første gåtid, og TT:MM er time og minuttal for sidste gåtid. Kun gåtider korrigeres.
Øvrig afrund Til afrunding af komme/gå udenfor toleranceintervallet. Øvrig afrund dækker over felterne komme tidligt, komme sent, gå tidligt og gå sent. I hver af disse felter har du mulighed for at taste et minuttal (5,10,15,20,25 og 30) ind og efterfølgende kan der indtastes "+" (plus), der vil runde frem og "-" vil runde tilbage. " * " (stjerne) vil runde til nærmeste.
Eks. 15+ vil runde frem og 15- vil runde tilbage og 15* vil runde til nærmeste 15 minuttal.

Specialafrunding på komme- og gåtider kan angives direkte med et efterstillet "s" - f.eks. som 15+s. Specialafrunding betyder at der rundes i forhold til mødeprofilens komme/gå minuttal.Eksempel:
Gåtid er 15:24 og "Sent Gå" ønskes rundet med 15+s. Gåtider vil således blive rundet til minuttal 24-39-54-09 hvor alm. afrunding runder til 00-15-30-45.

Vil du suspendere afrunding lader du feltet stå blankt.

Lønprofil Indeholder systemet Lønberegning, kan man her referere til holdets gældende lønprofil. Det er muligt at angive en lønprofil pr. dag Typisk anvender man ikke samme lønprofil om fredag (daghold) som de øvrige dage. Ved brug af piletasten er det muligt at kalde de oprettet lønprofiler frem. 


Opret pauser

Ved valg af funktionen fremkommer følgende skærmbillede:

 

Har du faste pauser er det muligt at oprette 5 pauser pr. dag.

Systemet vil ved dagens første registrering, automatisk hente pauser herfra.

En pause kan markeres passiv, ved at fjerne markeringen. Dette anvendes i tilfælde, hvor medarbejderne selv registrerer pauser via tidsterminaler. Passive pauser aktiveres kun ved driftlederrapporteringer (fravær) og ikke almindelige komme/job-registreringer. Pauser angives i formatet FT:FM-TT:MM, hvor FT:FM er time og minuttal for pausestart, og TT:MM er time- og minuttal for pauseslut.

Hvis du har betalte pauser kan du påføre en lønart pr. pause. Under dette punkt kan du benytte piletasten til at kalde lønarterne frem.

For at forlade pausekalenderen, og returnere til mødeprofilens toleranceintervaller, vælger du fanebladet mødeprofil.

 


Ændre mødeprofil

Du kan bladre eller søge i mødeprofilerne. Søgefunktionen er en let og hurtig måde at finde en aktuel mødeprofil på. Når du har den aktuelle mødeprofil fremme er det herefter muligt at rette i alle mødeprofilens oplysninger. Disse oplysninger er beskrevet på de foregående sider.

 


Slet mødeprofil

Ved valg af denne funktion fremkommer følgende besked: skal den fremhævede post slettes?. Der skal svares JA eller NEJ.

 


Lokale genvejstaster for mødeprofil

Pagedown kopiér fra ovenstående felt
Shift + pagedown kopiér alle dagens data (fra alle faner) fra ovenstående dag
Shift + delete slet felt

Avanceret

 

 

Anvend periodenorm.

Som udgangspunkt regner StarTime med dagsnormer, og der bliver kun beregnet norm på de dage hvor medarbejderen har arbejdet eller rapporteret en eller anden form for fravær. Altså krav om bevægelser på dagen.

Som et alternativ til dagsnormer er der mulighed for at anvende periodenorm. Med denne markering aktiveret på mødeprofilen optælles normen for alle (planlagte) arbejdsdage i den angivne lønperiode.

Dette betyder:

1. Ingen registrering af hel flexdag, for at StarTime kan trække timerne fra medarbejderens saldo.

2. En anden situation kan være den, at en medarbejder har en fast ugentlig fridag, som dog efter behov og ønsker kan byttes til en anden ugedag - eller i højsæsonen måske oven i købet helt droppes.
 

NB! for at kunne anvende periodenorm, er der nogle krav til opsættet i StarTime. Læs mere om opsættet af overtidsberegning, i afsnittet Lønberegning

1. Overtidsberegningsperioden SKAL være periode slut

2. Overtid skal kunne reduceres igen

og, kan ikke anvendes ved holdskifte i lønperioden

 

Suspender lønkorrektion

Korriger løntider (Kun aktuelt hvis Lønberegning er tilkoblet. se mere information om dette i afsnittet Lønberegning) kan suspenderes på hver enkelt mødeprofil

 

Suspendér mødetillæg. (Kun aktuelt hvis Lønberegning er tilkoblet) Udbetales der mødetillæg i virksomheden, kan dette suspenderes på hver enkelt hold. Der kan jo være oprettet profil på Fejedrenge/rengøring, som ikke er med i aftalen om udbetaling af mødetillæg.
 

Indstillinger for tillægstid

Klokkeslæt

Tillægstid kan f. eks bruges, hvis der skal udbetales et ekstra tillæg til medarbejdere der møder tidligere eller bliver længere. Eksempel: hvis en medarb. Møder 2 timer tidligere, skal der udbetales ekstra 30 min. Feltet Anvend tillægstid markeres og du får følgende muligheder:

Tidligt indmøde. Her angiver du det antal minutter en medarbejder skal møde tidligere for at få tildelt et tidstillæg.

Tidligt tillæg. Her angiver du det antal minutter en medarbejder tildeles ved tidligere indmøde.

Sen gå. Her angiver du det antal minutter en medarbejder skal gå senere, for at få tildelt et tidstillæg.

Sent tillæg. Her angiver du det antal minutter en medarbejder tildeles ved senere gå.

 

Mødetid.

Der kan også gives tillægstid, ud fra dagsnormen. Der kan angives antal minutter, efter dagsnorm der udløser et ekstra tillæg. Eks. Medarbejderens dagsnorm er 7.50 time. Hvis medarbejderen, får 30 min ekstra ved at arbejde 1 time over. Angives 60 min. (felt 1) og 30 min i felt 2.

Minimum pausetid

Der er mulighed for pr. ugedag at angive en minimum pauselængde.

Dette er anvendeligt ved fleksible pauser, hvor medarbejdere selv skal registrere sig til og fra pauser. Hvis en medarbejder afholder mindre pause end forholdet mellem dagens mødetider og dagens norm, vil der jo optælles flere løntimer, og dermed vil der udløses overtid.

Ved angivelse af en minimum pause tid, som fx. her 45 minutter mandag til torsdag, vil programmet på gå-hjem-tidspunktet optælle dagens pause tid, og hvis er er afholdt mindre end 45 minutter, opfyldes
pause tiden til de 45 minutter

Max pause tid

Der er mulighed for pr. ugedag at angive en Max Pauselængde.

Dette er relevant, hvor medarbejdere selv skal forestå registrering af betalte pauser. Man kan pr. ugedag angive hvor mange betalte minutter firmaet maksimalt vil give, og hvis en medarbejder overskrider den angivne grænse, deles pausetiden op på 2 transaktioner, hvorefter de overskydende minutter afholdes af medarbejderen selv - dvs. pausen reducerer løntiden.

Kontrollen udføres, når der meldes gå-hjem.

Dagsnorm%

Her angives hvor stor en procent af dagens norm, der skal være opfyldt før krav om minimumpause træder i kraft

 

 

 

 

 

Til top