Udskrifter

Medarbejderudskrifter
Ordreudskrifter
Kartotek
Statusbilleder
Asciifil
Generel fraværsstatistik
Slette tidsposter
Systemoplysninger
 

Under Funktioner finder du punktet Udskrifter. Vælger du fanebladet Tidsudskrifter fremkommer følgende udskriftsmuligheder

Medarbejdervis:
Dagseddel
Periodeoversigt
Tidsfordeling
Checkliste
Fraværsoversigt
Fraværsdage

Transaktioner
Via medarbejder
Via ordre
Via dato

Ordre
Medarbejder totaler
Ordretotaler (dato)

Ved valg af en af ovenstående udskrifter fremkommer følgende skærmbillede:

Nedenstående Fra/-til menu vil dog være begrænset ved udskriften Dagseddel, Periodeoversigt, Sletning og fraværsoversigten.

 

Vælger du her vis udskrift/udskriv uden at opsætte fra-til vises/udskrives alle data i systemet.

Fra-til kolonner

Her kan du indtaste afgrænsninger for de data, der skal indgå i den bestilte udskrift.

Genvejstaster I fra/til-menuen Der kan benyttes følgende genvejstaster:

ALT+S = Søgefunktion       ALT+M = Medarbejdernummer    ALT+D = Dato            ALT+O = Ordre
ALT+A = Aktivitet            ALT+L = Lønart                       ALT+T = Terminal       ALT+Ø = Mødeprofil
ALT+N = Antal                 ALT+F = Afdeling                     ALT+V = Overskrift     ALT+P = Printerval
ALT+ I = Vis udskrift        ALT+U = Udskriv                      ALT+K = Luk
 

Layout

Giver dig mulighed for at ændre udskriften mellem fremvisning i centitimer, timer/minutter eller minutter.

Udskriv pauser

Som udgangspunkt udskrives pauser ikke, men ved at markere "udskriv pauser" vil dine pauser udskrives.

Sideskift

Her angiver du om der skal foretages sideskift pr. medarbejder eller ordre

Undlad Nul poster

Sæt markering her, hvis du ønsker at undlade poster uden tidsforbrug. F.eks gåtider

Undlad fravær

Som udgangspunkt kommer fravær (ifølge løntypen) med på udskriften, men det kan undlades med en markering i dette felt.

Undlad tilstedevær

Ønsker du kun fravær, sætter du markering i dette felt.

Vis udskrift

Ved valg af denne funktion kan du få vist udskriften på skærm. Vil du efterfølgende have udskriften på papir vælger du print.

Overskrift

Her kan der indtastes en valgfri overskrift til udskriften

Udskriv

Denne funktion sender udskriften til din standardprinter i windows.

Til top


Medarbejderudskrifter

Dagseddel

Specificerer den enkelte medarbejders dag, opgører tilstedeværelsestid, samt specificerer ikke jobfordelt tid.

Periodeoversigt

Viser en linie pr dag for det valgte tidsinterval, med opgørelse af løntid.

Tidsposter:

Her udskrives alle opsamlede transaktioner indenfor det fra-til afgrænsede område i specificeret form.

Tidsfordeling.

Viser i et selvvalgt datointerval opgjort pr. medarbejder, pr. aktivitet eller som en total, hvor meget tid, der er gået på henholdsvis ordretid og ikke jobfordelt tid fordelt på aktiviteter.

Checkliste

Kontrolliste der viser alt der fraviger fra det normale i forhold til den mødeprofil medarbejderen er tilknyttet. Eksempelvis komme/gå før og efter gældende arbejdstider, fravær, manglende registreringer m.v.

Fraværsoversigt

Oversigt, der viser fravær specificeret på årsag. Det maksimale datointerval der kan angives er 93 dage.

Fraværsdage

Denne udskrift viser udover fraværstimer også fraværsdage. Forudsætning for at få vist fravær i hele dage, lønarten skal markeres som "overføre som dage"

 


Ordreudskrifter

Her udskrives alle data i ordrenummer orden.

Tip! Fra/til menu på ordre. Hvis du i fra-/ feltet, taster f.eks. x12 og blank i til-/ feltet, får du alt der ender på 12.

Tidsposter (Ordre)

 Her udskrives specificerede ordreposter i ordre/aktivitets orden med en total pr. aktivitet og pr. ordre.

Ordre totaler

Her summeres alle opsamlede poster indenfor det fra-til afgrænsede område til en total pr. aktivitet pr. ordre. Der kan på denne udskrift udvælges igangværende eller færdigmeldte ordre.
(Findes under Ordretotaler)

Medarbejder totaler

Her vises en oversigt over de enkelte medarbejderes samlede tidsforbrug på en given ordre.
(Findes under Ordretotaler)

Transaktioner (dato)

Her vises en oversigt over tidsposter, hvor der sorteres i datoorden.

Hvis du har prismodul tilkoblet, vil der i fra-/tilmenuen for ordreudskrifter, være mulighed for at vælge Prisopsætning. Ved valg af denne tast fremkommer følgende skærmbillede:

Ingen priser

Suspenderer prisudregning på ordreudskrifterne.

Lønartsbestemt.

Prisudregning vil ske ud fra medarbejdernes lønsatser

Aktivitetsbestemt

Prisudregning ud fra Aktivitetens enhedspris.

Lønarts/aktivitetsbestemt.

Anvender summen af priser på lønarter og aktivteter.

Kalkulationstillæg.

Hvis Lønartsbestemt prisudregning anvendes; er det muligt at tillægge et kalkulationstillæg, (angives i procent) Dette tillæg vises på en særskilt linie på udskriften

 


Kartotek

Under Kartoteksudskrifter har du følgende muligheder:

 

Medarbejder

  • Medarbejderkartotek
  • Telefonliste
  • Stamkort
  • Personkort
  • bemandingsliste
  • Ferieliste
  • Mærkedage

Ordrekartotek

 

Ordrefølgeseddel

 

Standardaktiviteter

 

Ordreaktiviteter

 

Mødeprofil

 

Lønprofiler

 

Type

 

Afdeling

 

Lønartskartotek

 

Lønartsliste

 

 

 

Fra-til kolonner

 

 

Her kan du indtaste afgrænsninger for de medarbejdere du ønsker at udskrive.

Afdeling og holdnr.

Ved oprettelse af medarbejdere oprettes på den enkelte medarbejder et afdelingsnummer og holdnummer, som kan refererer til en tilknyttet værkfører eller afdeling.

Udskriv pauser

Som udgangspunkt udskrives pauser ikke, men ved at markere "udskriv pauser" vil dine pauser udskrives.

Sideskift

Her angiver du om der skal foretages sideskift pr. medarbejder eller ordre

Overskrift

Her kan der indtastes en valgfri overskrift til udskriften.

Udskriv.

Som udgangspunkt udskrives ansatte medarbejdere, men ved at markere fratrådte vil disse også udskrives. Der er ligeledes mulighed for at udskrive evt. notater på medarbejdere.

Vis udskrift

Ved valg af denne funktion kan du få vist udskriften på skærm. Vil du efterfølgende have udskriften på papir vælger du print.

 

Personkort/Ordre følgeseddel

Hvis du har en stregkodefont installeret på din pc. Kan du udskrive et personkort til dine medarbejdere under Kartoteksudskrifter. Ligeledes kan du udskrive en ordre følgeseddel.

Eksempel på personkort:

I fra/til menu kan du vælge Personkort med Pausestregkoder, vælges dette får du følgende personkort:

Ferieliste

Her kan du se hver enkelt medarbejdes restferiesaldo. Ferie listen kan overføres til et regneark. Du skal blot markere "kopi til csv fil"

 

 

Eksempel på ordre følgeseddel:

Til top


                                                                        Bemandingsliste

Bemanding - viser hvor mange medarbejdere der gennemsnitligt har været ansat i en given periode.


Ferieliste

 

Ferielisten viser hvor mange feriedage og feriefritimer/dage, medarbejderne har tilgode


Mærkedage

Her vil du få et hurtigt overblik over diverse mærkedage/fødselsdage i firmaet. Det kræver blot at tiltrædelsesdato og anc. dato er udfyldt på medarbejderen. Udskriften kan bruges til at tjekke hvem der f.eks har fødselsdag i marts. Eller jubilæum i løbet af året.

 


Statusbilleder

Ved valg af dette punkt skal der angives dato og evt. afdeling (der kan søges på afdelingsnummer ved at vælge Søg), hvorefter der vises et statusbillede som f.eks. kan se sådan ud:

Som udgangspunkt vises Medarbejderstatus. Øverst vises den dato og eventuel dato der er valgt.

Seneste ajourføring. Her vises dato og klok seneste ajourføringstidspunkt.

Hvis der sættes flueben i Altid Øverst, vil Statusbilledet altid være i forgrunden i forhold til StarTime.

Hvis Medarbejderne er afdelingsopdelt, listes medarbejderne under hver afdeling. Afdelingerne er markeret med gul på statusbilledet.

 

Medarbejder

Medarbejderens nummer i medarbejderkartoteket

Navn

Medarbejderens navn fra medarbejderkartoteket kan vises med 3 forskellige farver:

Grøn: Medarbejdere der enten er på arbejde nu eller har været, og er gået hjem

Sort: Medarbejdere der ikke er hørt fra endnu, men burde være på arbejde

Rød: Rapporteret fraværende eller har en planlagt arbejdsfri dag, eller planlagt senere indmøde (fx aftenhold)

Mødt

Tidspunkt for første registrering på dagen.

Løn

Lønart som gælder for aktuelt job

Ordre

Aktuelt ordrenummer som medarbejderen arbejder på

Aktivitet

Aktuel aktivitet som medarbejderen arbejder på.

Fra kl.

Tidspunkt for påbegyndelse af aktuelt job.

Gået kl.

Tidspunkt for gåtid, hvis medarbejderen ikke længere er på arbejde.

Terminal

Nummer på den terminal hvorfra tidsregistreringen er foretaget

 

Du kan oprette/rette en post ved at højreklikke på den line der skal ændres i . Du får følgende muligheder:

 

Ændringen ved træde i kraft når Starcollect har ajourført den.

 

I bunden af skærmen en total af hvor mange der er på arbejde. Hvor mange der er fraværende. Hvor mange der er til pause. Hvem der ikke er registreringer på. Og til sidst, hvor mange der er gået hjem.

Du kan også udskrive skærmbilledet, men husk dette er kun et her og nu billede.

Du kan bladre mellem dagene. Midtfor er der en knap der hedder "i dag" >> bladre til næste dag. og << bladre til forrige dag

 

Status vedr. ordre

 

Ønskes dette vælg da fanebladet "Ordrestatus".

Eksempel på Ordrestatus:

 NB. Ordren med blå tekst arbejdes der stadig på

Ordre

Ordrenummeret der vises status på.

Aktivitet

Aktiviteten der vises status på

Bemanding

Nummer og navn på de medarbejdere som er aktive på den angivne ordre/aktivitet

Fra kl.

Tidspunktet hvor medarbejderen startede på denne ordre/aktivitet

Afsluttet

Tidspunktet hvor sidste medarbejder har forladt jobbet.

Slutmeldt

 Her kan du se om ordren er slutmeldt.

Til_top


                                                                                                                Ordreovervågning

Dette skærm billede gør det muligt at følge de forskellige ordres gang i huset.

 

Ordre

Ordrenummeret der vises status på.

Ordre tekst

Hvis ordren er autooprettet vil teksten være nr. -auto. Dette kan ændres i ordrekartoteket.

Budgetteret tid

Angives på ordren (Kartoteker, Ordre)

Faktisk tidsforbrug

Ud fra registreringer i StarTime

Pct

Vil vise forskellen på budgetteret tid og faktiske tid i pct.

Ordre igangsat

Hvis Autooprettelse af ordre er aktiveret i Startime, er denne dato lig med første registrering der findes på ordren, dette kan ligeledes ændres i ordrekartoteket

Leveringsdato

Angives i ordrekartoteket

Igang nu

Her vil du kunne se hvor mange medarbejdere der arbejder på ordren.

Status

Hvis leveringsdatoen er overskredet (i ordrekartoteket) vil dette vises i statusfeltet.

 

 


Asciifil

(under Filer; Eksporter data og tidsposter til asciifil)

Denne funktion giver mulighed for at eksportere tidsregistreringer til en asciifil, som kan anvendes af eksterne systemer. Asciifilen dannes enten som en kommasepareret fil, fast længde, eller semikolonseparet. Det valgte fillayout angives i systemoplysningerne.

Der kan dog midlertidig fraviges dette layout, ved at vælge et andet layout i fra/tilmenuen.

De ønskede søgekriterier opsættes i FRA/TIL-menuen, hvorefter de udvalgte poster overføres til asciifilen. Filen placeres som udgangspunkt i StarTimes data-areal (F.eks C:\STARTIME\FIRMA.1) med navnet ASCIIFIL.TID. Men placeringen er valgfri, du skal blot angive stien i fra/til menuen til dan asciifil.

 Bemærk! hvis godkendelse af tidsposter er aktiveret, kan der ikke overføres til asciifil før posterne er godkendt

De overførte poster markeres med et A (Asciifil) i kolonnen Status.

Funktionen Dan asciifil kan danne en backupfil hver gang man eksporterer tidsposter. Filen indeholder dato/klok i filnavnet, og eksisterer i et valgfrit antal dage, hvorefter filen slettes igen.
Vælges der 0 dage, dannes der ingen kopi - ellers kan vælges op til 30 dage.

D.v.s. poster, som er overført, vil ikke blive medtaget igen, selv om de opfylder søgekriterierne. Ønskes genoverførsel er det muligt at sætte en markering i fra/til menuen ved Ignorer markering.

Såfremt der ved overførsel, allerede eksisterer en asciifil, kan en ny overførsel enten tilføjes den eksisterende fil eller overskrive den. Inden overførsel vælges, er der mulighed for at indsætte et mærke på hver enkelt postering, dette vælges med M (Mærk transaktion) hvorefter et 5-tegns mærke kan angives.

Bemærk! Dette har kun effekt hvis der overføres med Fast længde.

Hvis en tidspost indeholder en lønart, der er defineret som tillæg til normalløn, vil denne post blive overført til asciifilen 2 gange. Først med aktuel lønart (f.eks aftentillæg) og derefter på holdets normallønart (f.eks. timeløn)

Følgende felter overføres i nævnte rækkefølge:
 

 

Fast Længde

Komma/Semikolonsepareret

Medarbejdernr.

5N

Variabel

Dato

6N

6

Ordre

10N

Variabel

Aktivitet

6N

Variabel

Reg.tid

5AN

Variabel

Starttid

5AN

5

Sluttid

5AN

5

Lønart

5N

Variabel

Terminal

4AN

Variabel

Antal enheder

9AN

Variabel

Tidsforbrug

9AN

Variabel

Mærke

5AN

Dannes ikke

Antal felter: 12
Recordlængde: 74
Layout tidsforbrug:
Timer/Minutter -f.eks. 08:30
Timer/Centitimer - f.eks. 8.50
Minutter - f.eks. 510
EOL: CR+LF (karakter 13 + karakter 10).
EOF: Karakter 26.

                    Eks. på Fast Længde

00001050903000000123600001906:5007:0015:50000100000000000000008.50

Eks. på Kommasepareret

1,050903,1236,19,06:50,07:00,15:50,1,,,8.50

Eks. på Semikolonsepareret

1;050903;1236;19;06:50;07:00;15:50;1;;;8.50

Alle tre eksempler viser Medarbejder 1, Dato 050903, Ordre 1236, Aktivitet 19, Reg. tid 06:50, Starttid 07:00, Sluttid 15:50, Lønart 1, Terminal 0, Antal enheder 0, Tidsforbrug 8.50

(ovenstående eksempler er layout tidsforbrug timer/centitimer)


 

Generel fraværsstatistik
(under Filer; Eksporter data og Generel fraværsstatistik)
 

Denne funktion er lavet med henblik på dem der skal indberette Fraværsstatistik til DA og Danmarks Statistik. Filen dannes med navnet StarTime.esi og placeres i firma-mappen. Inden dannelse af denne fil, skal der opsættes: Systemoplysninger (se beskrivelse senere i dette afsnit), fraværskoder på fraværsaktiviteterne. (se beskrivelse for dette under afsnittet Aktiviteter).

Fil-layout: (fast længde)

Individtype 1 - indeholder navn og adresse på det anvendte edb-bureau (evt. virksomheden selv)

Position

Dataelement

Længde

Type

Beskrivelse

1-8

Filler

8

N

"00000000"

9-10

Filler

2

N

"00"

11-15

Filler

5

N

"00000"

16-20

Filler

5

N

"00000"

21

Individtype

1

N

"1"

22

Tegnsæt

1

N

Kode for hvilken tegnsæt, der anvendes:
"1" = EBCDIC
"2" = ASCII (ISO-646)
"3" = ANSI (dette anvender StarTime)
"4" = Codepage 850

23

Format

1

N

Koder for om der anvendes:

1= fast formatering
2 = Kommaseparering (dette tegnsæt anvender StarTime)
3 = TAB-Separering

 

24-31

Indberetters CVR-nr

8

N

Indberetters CVR-nummer

32-33

Filler

2

N

"00"

34-59

Navn

26

A

Indberetters navn

60-86

Adresse

27

A

Indberetters adresse

87-90

Postnr.

4

N

Indberetters postnummer

91-100

Filler

10

N

"0000000000"

Individtype 4 - Indeholder fraværsdata for en medarbejder. Hver fraværsperiode på medarbejderen indberettes på følgende recordformat

Position

Dataelement

Længde

Type

Beskrivelse

1-8

CVR-nr

8

N

Virksomhedens CVR-nummer

9-10

Filler

2

N

"00"

11-15

DS-arbejdsstedkode

5

N

Danmark Statistiks arbejdsstedkode (DSK). Erstattes af P-nummer pr. 1 januar 2008, DSK udfyldes med nuller.

16-20

DA-Foreningskode

5

N

Dansk Arbejdsgiverforenings kode (DAK). Kan oplyses ved henvendelse til DA. Kræves ikke udfyldt ved indberetning til DS, i så tilfælde udfyldes med nuller.

21

Recordtype

1

N

"4"

22-36

Medarbejdernr

15

A

Medarbejdernummer

37-46

CPR-nr

10

N

CPR-nummer

47-50

Fraværskode

4

N

Kode for fraværstyper. Følgende kan indberettes
1100 fravær pga egen sygdom
1200 Fravær pga børns sygdom
1300 Fravær pga arbejdsskade
1400 Fravær pga Barsel mm
1500 Andet fravær
1921 Omsorgsdage
1922 Feriefridage og særlige feriedage
1935 Fravær pga plejeorlov

51-60

Fraværstimer

10

N

Antal timers fravær

61

Fortegn

1

A

"+" eller "-" blanktegn er også "+"

62-71

Filler

10

N

"0000000000"

72

Filler

1

A

"+"

73-80

Startdato

8

N

Startdato for fraværet (ÅÅÅÅMMDD) Hvis fraværet er startet før indberetningsperioden udfyldes med 99999999

81-88

Slutdato

8

N

Slutdato for fraværet (ÅÅÅÅMMDD) Hvis fraværet ikke afsluttes i indeværende år udfyldes med 99999999

89-90

Filler

2

N

0

91-100

P-Nummer

10

A

Arbejdsstedets 10-cifrede P-nummer. Hvis virksomheden kun har et arbejdssted og intet P-nummer tilknyttet udfyldes med 10 nuller.

 

Individtype 9 -sidste individ i indberetningen. Indeholder en optælling af samtlige individer i indberetningen samt oplysninger om anvendt edb-lønsystem og udbyder

Position

Dataelement

Længde

Type

Beskrivelse

1-8

Filler

8

N

"99999999"

9-10

Filler

2

N

"00"

11-15

Filler

5

N

"00000"

16-20

Filler

5

N

"00000"

21

Individtype

1

N

"9"

22-30

Antal records

9

N

Antal af records i indberetningen

31-38

Udbyder identifikation

8

N

CVR. nr på udbyder

39-42

Systemnr

4

N

Entydigt løbenr. for hvert edb-lønsystem som er aftalt med DA

43-50

Opdateringsdato

8

N

Dato for seneste ændring i statistik-modulet Format: ÅÅÅÅMMDD

51-90

Lønsystemnavn

40

A

Navnet på edb-lønsystem

91-100

Filler

10

N

"0000000000"

 


Slette tidsposter
(under Filer; Slet Tidsposter)

Under dette punkt kan der slettes tidsposter via et interval. Der kan angives et Medarbejder/datointerval, for det der ønskes slettet.

 

Bevar manuelle poster

Af og til kan man have brug for at genindlæse tidsposter for en kortere periode fra backup filen - fx. ved ændrede afrundingsregler. Her sletter man så først posterne i den ønskede periode, hvorefter man genindlæser tilsvarende periode.

Problemet har dog været, at hvis man i perioden enten manuelt har korrigeret nogle tidsposter, eller manuelt har tilføjet nogle tidsposter, så blev også disse poster slettet af sletningsrutinen, men blev ikke indlæst igen. Med denne lille tjek-boks, kan man bevare de poster som har været manuelt behandlet.

NB! Brug kun markeringen, hvis du efterfølgende genindlæser samme periode som slettes.

 

Fremkommer der en fejl under sletning, kan det skyldes at filen er skrive beskyttet eller evt. korrupt.

 

 


Systemoplysninger

Under punktet Systemoplysninger, indtastes firmaets indberetningsoplysninger til DA og DS.

Nedenstående oplysninger indtastes:

DA-Foreningskode: Dansk Arbejdsgiverforenings kode (DAK). Kan oplyses ved henvendelse til DA. Kræves ikke udfyldt ved indberetning til DS, i så tilfælde udfyldes med nuller.

ProduktionsEnhedsnummer: Danmark Statistiks arbejdsstedkode (P-nummer). Kan oplyses ved henvendelse til DS. Skal altid være udfyldt

 

Indtastes koderne her, er det helt generelt for alle medarbejderne. Er medarbejderne delt i forskellige afdelinger med hver deres arbejdsstedkode, skal dette indtastes under afdelingskartoteket.

 

Til top