Tidsposter

Tidsposter er den del af modulet, hvor komme/gå- samt jobtider opsamles og redigeres.

Registreringerne opdeles i følgende transaktionstyper:

Jobtid  
Ikke jobtid Kommetid
  Gåtid
  Pausestart
  Pauseslut
  Antal
  Sygedag og lignende

 

Jobtid Er en transaktionstype, der indeholder et ordrenummer forskelligt fra det, under systemoplysningen Ikke job, angivne. Jobtidstransaktioner vil udover dato, ordrenr. og aktivitet, indeholde en starttid, der overføres som sluttid på forrige transaktion med samme dato. Endvidere kan denne transaktionstype være forsynet med lønart, antal enheder og holdnr.
Ikke jobtid Er en transaktionstype, hvis ordrenummer er identisk med det, under systemoplysningen Ikke job, angivne. Udover en række selvdefinerbare årsagskoder (eks. møder, kursus m.v.), kan følgende typer forekomme:
Kommetid Postering, hvis aktivitet er identisk med det under systemoplysningen Komme tid angivne. Accepteres kun som dagens første registrering eller umiddelbart efter en gåtid.
Gå-tid Postering, hvis aktivitet er identisk med det, under systemoplysningen Akt. gå-tid, angivne.
Pause-start Postering, hvis aktivitet er identisk med det, under systemoplysningen Akt. pause/start, angivne. Tidsforbruget for pauser vil reducere tidsforbruget på forrige tidspostering.
Pause slut Postering, hvis aktivitet er identisk med det, under systemoplysningen Akt. pause slut, angivne.
Antal Postering, hvis ordrenr. er identisk med det, under systemoplysningen Anvendt ordre til antal, angivne. På denne transaktionstype opfattes feltet Aktivitet som antal stk. Anvendes kun til at ajourføre feltet Antal på medarbejderens senest registrerede job, hvorefter den annulleres.
Sygedag o. lign Der kan registreres sygedage og øvrige fraværsdage på aktiviteterne reserveret til driftslederrapportering (se systemoplysninger). Ved registrering på en af disse aktiviteter, hentes møde- og sluttid samt pauser automatisk fra mødeprofilen.

 

Tidsposter

Indgangen til skærmbilledet er angivelse af medarbejder og dato (evt. afdeling) I vedligeholdelsesfunktionen vises de overførte posteringer (fra tidsterminaler) samt manuelt indtastede poster.

Hvis ikke du taster medarbejdernr. vil medarbejderkartoteket komme frem og her kan du se samtlige medarbejdere, du vælger så den pågældende medarbejder og går videre til dato.

Efter indtastning af medarbejder og dato, fremkommer følgende skærmbillede

 

OBS! Særlige tastefunktioner for felterne medarbejder og dato:

Medarbejder
  + (plus) ruller frem til næste (ikke fratrådt) medarbejder.
  - (minus) ruller tilbage til forrige (ikke fratrådt) medarbejder.
  Ctrl + ruller frem til nærmeste (ikke fratrådt) medarbejder med poster for den angivne dato.
  Ctrl - ruller tilbage til forrige (ikke fratrådt) medarbejder med poster for den angivne dato.
Dato  
  + (plus) ruller frem til næste dato.
  - (minus) ruller tilbage til forrige dato.
  Ctrl + ruller frem til nærmeste dato med poster på dagen.
  Ctrl - ruller tilbage til nærmeste dato med poster på dagen.

Efter indtastning af medarbejdernr. vises som udgangspunkt alle poster på den valgte medarbejder. Når du har indtastet en dato, vises ugedagen samt medarbejderens navn, holdnr. og tidsforbrug.

I højre hjørne står der V, hvilket giver dig mulighed for at se hvordan posterne er registreret og ankommet til transaktionsfilen.

Dato I dette felt vises ovenstående dato.
Ordre I dette felt angives det aktuelle ordrenummer. Hvis ikke du kan huske ordrenummeret kan du lave opslag i dit ordrekatotek , dette gøres at taste på F3, herefter fremkommer ordrekartoteket og du kan udfra liste vælge det pågældende ordrenummer.

Ønsker du at få vist ordreteksten, kan du højreklikke på feltet og vælg vis ordretekst.

Aktivitet Her angives den aktuelle aktivitet (funktion). Hvis ikke du kan huske aktivitetsnummeret kan du lave opslag i dine aktiviteter, dette gøres ved at taste på F3, herefter fremkommer aktiviteter og du kan udfra liste vælge det pågældende aktivitet.

Ønsker du at få vist aktivitetsteksten, kan du højreklikke på feltet og vælg vis aktivitetsteksten.

Fork. Det forkortede aktivitetsnavn - hentes fra aktiviteten.
Regtid Her vises den registrerede (faktiske) starttid (kun aktuel ved overførsel fra håndterminal). Tiden vises i formatet TT:MM, hvor TT=Timer og MM=Minutter. Den registrerede starttid vil blive overført til feltet Starttid under hensyntagen til systemoplysningernes tolerancegrænser, hvorefter den registrerede starttid kun bliver vist på skærmen, såfremt indholdet afviger fra starttiden. Feltet kan ikke udfyldes, rettes eller slettes i vedligeholdelsesfunktionen.
Starttid Starttiden for pågældende tidsregistrering. Tiden vises i formatet TT:MM, hvor TT=Timer og MM=Minutter. På poster fra håndterminaler, udfyldes feltet fra Reg.tid under hensyntagen til systemoplysningerne. Manuelt indtastede poster, kan udfyldes enten som TT:MM eller som 1/100 timer, afhængig af systemoplysningen Indtast 60/100. Vælges formatet 1/100 timer, vil det indtastede tidspunkt omregnes til et klokkeslæt, inden transaktionen vises på skærmen. Eksempelvis vil 14.75 omregnes og vises som 14:45.

Bemærk! endvidere at Starttid overføres automatisk som Sluttid på foregående postering, forudsat denne har samme dato og ikke er en pause eller gåtid.
Sluttid Sluttiden for pågældende tidsregistrering. Feltet vises i formatet TT:MM, hvor TT=Timer og MM=Minutter. Feltet skal normalt ikke udfyldes, idet Starttid fra efterfølgende postering automatisk overføres til dette felt. Undtaget er dog manuelt registrerede pauser, hvor sluttid kan angives direkte.
Lønart I dette felt angives den aktuelle lønart for pågældende tidspost. Undlades lønarten, hentes lønart fra aktivitet, findes denne ikke hentes lønart fra holdets mødeprofil. Hvis ikke du kan huske lønartsnummeret kan du lave opslag i dine lønarter, dette gøres ved at taste på F3, herefter fremkommer lønarter og du kan udfra liste vælge det pågældende lønart.
Tidsforbrug Her vises det aktuelle tidsforbrug for den pågældende tidsregistrering. Feltet vises afhængig af systemoplysningen Layout tidsforbrug i formatet TIMER:MINUTTER eller TIMER.CENTITIMER (hundrededele timer). Forbruget udregnes udfra start- og sluttid,korrigeret med eventuelle pauser.
Antal I dette felt kan antal indtastes.
Ønskes antallet registreret fra håndterminal, anvendes specielt defineret Anvendt ordre til antal som angives i systemoplysningerne.
Terminal I dette felt indsættes den aktuelle tidsterminalens nummer. D.v.s. at alle poster, overført fra registreringsenheder, forsynes med enhedens ID-nummer. Alle poster overført fra en tidsterminal, overføres med terminalensnr. Poster der kommer fra on-line display, vil der overføres nummer på displayet, men med foranstillet D (Display). Poster der kommer fra en mobiltelefon, vil overføres med mobilens terminalnummer, men med foranstillet M (mobil), manuelt indtastede poster vises med et 0 (nul).
Profil Angiver hvilken mødeprofil tidsposten er oprettet på.
Godkendt Hvis tidsposterne kræves godkendt for at lave løn, vil du kunne se hvem der evt. har godkendt dagen. Læs mere i afsnittet Systemoplysninger.
Status Feltet viser om posten er: A= overført til Asciifil S= systempost K= korrigeret L= overført til løn

Endvidere findes i skærmbilledet følgende funktioner:

Profilskifte
Benyttes til at ændre mødeprofilen på de poster som du ser i vedligeholdelsesbilledet (én dag af gangen). Pausetider skifter ligeledes efter den valgte mødeprofil. Ved profilskifte vil du blive spurgt om medarbejderen skal flyttes til det valgte hold. Ved JA, vil holdnr. ændres i medarbejderkartoteket, og medarbejderen vil køre videre på det valgte hold. Ved NEJ, er det kun dagens poster der flyttes til det valgte hold.

Indeholder dagen 2 sæt komme og gåtider, vil du blive spurgt om det er hele dagen du vil ændre profil på eller kun ét sæt af komme og gåtider.


Fra håndterminalen kan holdskifte foretages ved at anvende specielle stregkoder til kommetransaktioner. Dette bevirker at holdnumeret ændres i medarbejderkartoteket og at den tilhørende mødeprofil anvendes

 

Ny
Funktionen vælges hvis du ønsker at oprette ny poster. Posterne sorteres altid efter starttid inden for hver dato. Starttid på en nyoprettet transaktion, vil endvidere overføres som sluttid på den forrige transaktion, hvis denne har samme dato, og ikke er en pause/gåtid.

Ændre
Hvis der ønskes ændret på eksisterende tidsposter. Klik på den linie der ønskes ændret. Herefter kan alle felter på den udvalgte post rettes. Er posten overført via håndterminal, markeres med et K (korrigeret).

Slet
Ønskes sletning af en post, skal posten markeres og vælg derefter slet. Der vil herefter fremkomme: Slet den markerede post eller alle dagens poster?

Luk
For at forlade billedet med tidsposter vælger du Luk.

Hjælp
Ved at vælge denne funktion kan du kalde hjælpefunktionen under tidsposter.

Notat
I medarbejderkartoteket kan der indtastes et notat på medarbejderen. Findes der et notat, vil du få vist Tasten medarb. har notat. Du kan klikke på den og du får vist notatet